Skip to content

Запознајте сè со нашиот основач

Идејата за отворање на специјалистичка ординација за кардиологија постепено се афирмираше и реализираше. Значајното лично искуство во лекувањето и превенцијата на срцевите заболувања, засновано на долгогодишна работа, што е збир на успешно лекување на илјадници пациенти, ме обврзува истото да им го направам достапно на сите пациенти на кои им е потребно. Секојдневната работа во клиниката и ангио-сала, со сложени пациенти, ги ограничува овие можности. Затоа решив во сопствената ординација во слободното време да бидам достапен за сите на кои им требам. Покрај моето професионално искуство, имам можност на моите пациенти да им понудам најсовремена опрема, технолошки супериорна, за дијагноза и третман на срцеви заболувања. ”
Др.Шпенд Идризи
Специјалист по Интерна Медицина и Супспецијалност по кардиологија

Др.Шпенд Идризи , MD, MSC.

Кардиолог

Специјалист по Интерна Медицина/Супспецијалност по кардиологија

Едукација и работно искуство
1989-1996 > Медицински факултет на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје

1997-1998 > Лекар по општа медицина во ПЗО-Уса Имаџинг, Гостивар

1998-2002 > Специјализација по Интерна Медицина при Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје

2002-2022 > Вработување во ПЗУ Жан Митрев, Скопје

2007-2011 > Супспецијализација по Кардиологија-Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје

2010 > Избран асистент специјалист по интерна медицина на Медицинскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

2022 > ПЗУ Ординација по кардиологија Кардиовита- Скопје
Професионална надградба
2002 > Професионална надградба во областа на Ехокардиографијата и неинвазивната кардиологија во универзитеската болница Св. Екатерина-Софија, Бугарија

2007 > Едукација во областа на Интервентна кардиологија- Универзитетска болница „Св. Катерина“ – Софија, Бугарија

2007 & 2010 > Стручни усовршувања во областа на ехокардиографијата- напредна и три димензионална ехокардиографија, ехокардиографска техника и нејзина клиничка апликација – во организација на Европската асоцијација за ехокардиографија-ЕАЕ theacing course

2009 > Едукација во областа напредно срцево-белодробно оживување во организација на Европското здружение за ресусцитација со петгодишна сертификација-European Resuscitacion Council

2012 & 2014 > Учесто во Балкански ендоваскуларен курс –под покрителство на Интернационална асоцијација на ендоваскуларни специјалисти-International Sociiety Of Endovascular Specialists-Balkan Endovascular Course-BEC
Професионални вештини
1.Неинвазивни процедури:
 • Трансторакална ехокардиографија
 • Трансезофагијална ехокардиографија
 • Доплер на артериската циркулација на врат и на екстремитетите
 • Коронарен стрес тест
 • 24 часовен ЕКГ и АБП мониторирање
 • Спирометрија
2. Инвазивни процедури
 • Коронарографијa и срцева катетеризација ( инвазивна дијагностика)
 • Стентирање на коронарните артерии и артериите на периферија
 • Третман на вродени срцеви мани
 • Кардиоверзија
 • Плеурална пункција
 • Хибридни интервенции: ТЕВАР процедура-имплантација на стент при аневризма на аорта
 • ТАВИ процедура-интервентна и нехируршка замена на аортна валвула
Публикации
1. PCI vs. CABG во третман на повеќесадовна коронарна артериска болест. Ш. Идризи, И. Милев , В. Ампова-Соколов, Т. Анѓушева , Л . Велјановска, З. Атанасов, Жан Митрев. 4-ти Кардиолошки конгрес на Македонија, Охрид 2010.
2. Инвазивни и неинвазивни резултати на перкутана балон валвулопластика на пулмоналната валвула. Ш. Идризи, И. Милев, В. Ампова –Соколов, Т. Анѓушева, Б. Божиновска, Ж. Митрев. 4-ти Кардиолошки конгрес на Македонија, Охрид 2010.
3. Интервентни процедури во тертман на вродени срцеви маани. Иван Милев, Шпенд Идризи, Тања Анѓушева, Вилма Ампова - Соколов, Жан Митрев. 4-ти Кардиолошки Конгрес на Македонија, Охрид, 2010.
4. Трансрадијален пристап и амбулантски третман кај перкутани интервенции – наши искуства. Вилма Ампова – Соколов, Иван Милев, Шпенд Идризи, Лидија Вељановска, Звонко Атанасов, Билјана Божиновска, Жан Митрев, Сашко Кедев. 4-ти Кардиолошки конгрес на Македонија, Охрид, 2010.
5. Транскатетер перкутано затворање на ductus arteriosus persistens. Иван Милев, Шпенд Идризи, Јулијана Шорко, Вилма Ампова – Соколов, Жан Митрев. 4-ти Кардиолошки конгрес на Македонија, Охрид, 2010.
6. Конгенитална аортна стеноза – приказ на случај. Иван Милев, Шпенд Идризи, Вилма Ампова-Соколов, Билјана Божиновска, Звонко Атанасов, Лидија Вељановска, Јулијана Шорко, Жан Митрев. 4-ти Кардиолошки конгрес на Македонија, Охрид, 2010.
7. ALCAPA SYNDROME (Anomalous left coronary artery from the pulmonary artery): a case report. Zvonko Atanasov, Lidija Veljanovska, Biljana Bozinovska, Ivan Milev, Spend Idrizi, Vilma Ampova, Zan Mitrev. 4-ти Кардиолошки конгрес на Македонија, Охрид 2010.
8. Amplazer оклузија на паравалвуларен leak на механичка протеза по реопрација на дехистенција на митрална механичка протеза – приказ на случај. Вилма АмповаСоколов, Дитмар Шранц, Никола Христов, Иван Милев, Шпенд Идризи, Јулијана Шорко, Александар Николиќ, Тања Анѓушева, Жан Митрев. 4-ти Кардиолошки конгрес на Македонија, Охрид 2010.
9. Preoperative pulmonary function tests in patients for CABG. Јулијана Шорко, Шпенд Идризи, Вилма Ампова – Соколов, Борка Георгиева, Тања Анѓушева, Жан Митрев 4-ти Кардиолошки конгрес на Македонија, Охрид, 2010.
10. Scimitar синдром – приказ на случај scimitar синдром-Case Report. Борјанка Георгиева, В. Ампова -Соколов, И. Милев, Ш. Идризи, Л . Велјановска, Жан Митрев. 4-ти Кардиолошки конгрес на Македонија, Охрид 2010.
11. Трансезофагеална ехокардиографија во дијагноза на аортна дисекција. Т. Анѓушева, И. Милев, Ш. Идризи, В. Петровски, Жан Митрев. 4-ти Кардиолошки конгрес на Македонија, Охрид 2010.
12. Асимптоматска аортна стеноза и критериуми за хируршки третман. Јулијана Схорко, Ш. Идризи, И. Милев. 4-ти Кардиолошки конгрес на Македонија, Охрид 2010.
13. The benefit of 64 multidetector computed tomography(MDCT) prior to invasive coronary angiography in symptomatic post CABG patients-our experiences. Л . Велјановска, З. Атанасов, Б. Божиновска, Ш. Идризи , В. Ампова –Соколов, И. Милев, Т. Анѓушева, Жан Митрев. 4-ти Кардиолошки конгрес на Македонија, Охрид, 2010.
14. Asessment of coronary arteries with ECG Gated 64- multidetector computed tomography (MDCT) in patients with suspected aortic dissection Stanford type A. Л . Велјановска, З. Атанасов, Б. Божиновска, Ш. Идризи , В. Ампова –Соколов, И. Милев, Т. Анѓушева, Жан Митрев. 4-ти Кардиолошки конгрес на Македонија, Охрид, 2010.
15. Улога на медицинската сестра при амбулантно згрижување и мониторинг на пациент со акутен миокарден инфаркт. Захарива Ивана, Пампел Т, Ш. Идризи 4-ти Кардиолошки конгрес на Македонија, Охрид, 2010.
16. Treatment of coarctation of the aorta Milev I, Idrizi S, Zimbakov Z, Ampova V ,Angjuseva T, Mitrev Z . Special Hospital “Filip II”, Skopje, Macedonia -BEC 2014-Balkan endovascular course- Sofija 2014
17. Trancatheter embolization procedures of different pathological conditions in the abdomen and pelvic Milev I, Idrizi S, Zimbakov Z, Ampova V ,Angjuseva T, Mitrev Z . Special Hospital “FilipII”, Skopje, Macedonia .BEC 2014-Balkan endovascular course- Sofija 2014
18. Перкутана балон валвулопластика на пулмонална стеноза кај адолесценти и адулти -Идризи Ш., Милев И., Ампова-Соколов В., Зимбаков Ж., Зафировска П., Анѓушева Т., Митрев Ж. Специјална болница за кардиохирургија “Филип Втори”, Скопје, Македонија. Пети Македонски Кардиолошки Конгрес со меѓународно учество 04-07. 2014 Скопје
19. Стентирање на аортна коарктација - метод на избор кај селектирани пациенти, искуство на еден центар Идризи Ш., Милев И., Атанасов З., Ампова-Соколов В., Зафировска П. Анѓушева Т., Митрев Ж.Специјална болница за кардиохирургија “ФилипВтори”, Скопје, Македонија. Пети Македонски Кардиолошки Конгрес со меѓународно учество 04-07. 2014 -Скопје.
20. Високостепена билатерална каротидна артериска стеноза кај 62-годишен пациент Ампова-Соколов В., Милев И., Идризи Ш., Зимбаков Ж., Атанасов З., Вељановска Л., Божиновска . Специјална болница за кардиохирургија “Филип Втори”, Скопје, Македонија Пети Македонски Кардиолошки Конгрес со меѓународно учество 04-07. 2014 Скопје
21.Симултан перкутан третман на аортна коарктација и отворен ductus arteriosus: презентација на два случа Костова , С. Стојанова В., Русевска С., Веселинов Б., Манаилов М., Милев И., Идризи Ш., Ампова В. Пети Македонски Кардиолошки Конгрес со меѓународно учество 04-07. 2014 Скопје
21. Случај на 26- годишна жена со вентрикуларен септален дефект и мултипли периферни стенози на пулмоналната васкулатура. Милев И., Зафировска П., Идризи Ш., Зимбаков Ж., Ампова В., Божиновска Б., Атанасов З., Вељановска Л., Специјална болница за кардиохирургија “Филип Втори”, Скопје, Македонија Пети Македонски Кардиолошки Конгрес со меѓународно учество 04-07. 2014 Скопје
22. Транскатетерско решавање на перивалвуларен лик кај високо ризични пациенти: искуство од еден центар Милев И. 1, Идризи Ш.1, Ампова В.1, Зимбаков Ж.1, Зафировска П.1, Анѓушева Т.1, Митрев Ж.1, * Јарослав Специјална болница за кардиохирургија “Филип Втори”, Скопје, Македонија Пети Македонски Кардиолошки Конгрес со меѓународно учество 04-07. 2014 Скопје
23. Случај на голема коронарна фистулакај 6-годишно девојче: транскатетерско затварање на со антеграден пристап Зимбаков Ж.1, Милев И.1, Идризи Ш.1, Ампова-Соколов В.1,Зафировска П.1, Анѓушева Т., Митрев Ж. Специјална болница за кардиохирургија “Филип Втори”, Скопје, Македонија Пети Македонски Кардиолошки Конгрес со меѓународно учество 04-07. 2014 Скопје
24. PCI vs CABG во третман на повеќесадовна коронарна артериска болест Ass D-r ShpendIdrizi, Prof D-r Petrit Bara, Ass D-r TanjaAngjusheva, Ass D-r Ivan Milev ,Akademik D-r Zhan Mitrev- Специјална болница по хируршки болести Филип Втори -Скопје Second International Sciences Conference of The Doctoral School of the Technical MedicalSciences,Faculty - University of Medicine , Tirana- 26/04/2014- Hotel " Scardus",Tetove.
25. Case of giant coronary fistula in 22-year old male presenting with dyspnea: transcatheter closure.Milev I, Januska J*, Idrizi S, Zimbakov Z, Zafirovska P, Angjuseva T, Mitrev Z . Special Hospital “Filip II”, Skopje, Macedonia CSI 2014- Франкфурт
26. Interventional procedures for congenital heart disease. Milev I,Anguseva T, Idrizi S, Ampova V, Zimbakov Ž, Mitrev Ž VII Congress of cardiovascular surgeons of Serbia 27-29 11.2014 Novi Sad, Srbia
27. Percutaneous Interventional Treatment of Atrial Septal Defect Secundum in Macedonia. Milev I, IdriziSh, Zimbakov Z, Ampova-Sokolov V, Zafirovska P, Nikolov S, Angjuseva T, Mitrev Z. MJMS-Македонски медицински журнал – публицирана јануари 2014
28. Interventional treatment of pulmonary valve stenosis: a single center experience Idrizi S, Milev I, Zimbakov Z, Ampova V, Zafirovska P, Tosheski G, Angjuseva T, Mitrev Z Special Hospital for Surgical Diseases “ FilipVtori”, Skopje MJMS-Македонски медицински журнал – публицирана јуни2015 година
0 +
Години искуство
0 +
Коронографии
0 +
Коронарни интервенции
0 +
Кардиолошки прегледи

Сертификати

Др. Шпенд низ неговата кариера